ภาพกิจกรรม วันที่ 19 เมษายน 2560
ร่วมขอพรจาก พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร นายกสมาคมฯ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย

คณะผู้แทนสมาคม และหน่วยงานห้างร้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอนกประเทศ นำโดยเลขาธิการของสมาคม พลเอกประดิษฐ์  บุญเกิด
ร่วมรดน้ำดำหัวในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย พ.ศ. 2560 ท่านพลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร นายกสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย - จีน
ในวันที่ 19 เมษายน 2560
                     สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน
   664  ชั้น 3  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 
    โทรศัพท์ : 02-628-5378 - 9 โทรสาร :02-628-5499 
    Website: www.th-cntrade.or.th    E-mail : support@th-cntrade.or.th