เว็บไซต์หน่วยงานราชการไทยในประเทศจีน


  •     สถานเอกอัครทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง และสถานกงสุลใหญ่ไทย 9 แห่งในจีน
                    http://www.thaiembbeij.org/thaiembbeij/th/consulate-general

กระทรวงพาณิชย์
  •     สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ ประจำกรุงปักกิ่ง
                    http://www.thaicombj.org.cn
  •     สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
            (เฉิงตู กว่างโจว ฮ่องกง คุนหมิง หนานหนิง เซี่ยงไฮ้ เซี่ยเหมิน ซีอาน)
                    http://www.thaitradechina.cn

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  •     สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร
            (กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ นครกว่างโจว)
                    http://www.thaifruitsonline.com

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  •     สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
            (กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ นครกว่างโจว เขตปกครองพิเศษฮ่องกง)
                    http://cn.tourismthailand.org

กระทรวงการคลัง
  •     สำนักงานที่ปรึกษาศุลกากร
            (กรุงปักกิ่ง นครกว่างโจว)
                    http://www.thaiembbeij.org/thaiembbeij/th/consulate-general

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  •     สำนักงานส่งเสริมการลงทุน ประจำกรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ นครกว่างโจว
                    http://www.boi.go.th
  •     สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย ณ กรุงปักกิ่ง
                    http://www.bot.or.th
  •     ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน
            (ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กว่างโจว คุนหมิง ชิงต่าว เฉิงตู เซี่ยเหมิน หนานหนิง ฮ่องกง)
                    http://www.thaibizchina.com

Link
                     สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน
       664  ชั้น 3  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 
         โทรศัพท์ : 02-628-5378 - 9 โทรสาร :02-628-5499 
         Website: www.th-cntrade.or.th    E-mail : support@th-cntrade.or.th


Link ที่เกี่ยวข้อง