องค์กรอิสระในประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ


  • ศาล
           
             ศาลรัฐธรรมนูญ                                    www.constitutionalcourt.or.th       
             ศาลยุติธรรม                                         www.coj.go.th
             ศาลปกครอง                                         www.admincourt.go.th
             ศาลทหาร                                            -

  • องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

            คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)                                             www.ect.go.th
            ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผผ.)                                                          www.ombudsman.go.th
            คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)     www.nacc.go.th
            คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ค.ต.ง.)                                       www.oag.go.th

  • องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

          อัยการสูงสุด (อส.)                                                                     www.ago.go.th
            คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ประเทศไทย) (กสม.)              www.nhrc.or.th
            สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศ.)                             www.nesac.go.th
            คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)                                          www.lrct.go.th
            คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
            และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)                                     www.nbtc.go.th

  • หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
          สภาธุรกิจไทย-จีน                                                                      www.tcbc.or.th
            ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน                                                     www.thaibizchina.com
            สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน                                                            www.tcjapress.com
            หอการค้าไทย-จีน                                                                    www.thaicc.org
            สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย                                                     www.tiochewassthai.org
            สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน                                                     www.tcea.or.th                                          
            สมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย - จีน                               www.thaifranchisecenter.com
            สมาคมการค้าและการลงทุนเอเซียน-สากล                                   www.aitia.or.th
            สมาคมการค้าสัมพันธ์ไทยจีน                                                     www.thaichintrade.com
            สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่                                                            www.ytea.or.th
            สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน                                       www.thaizhong.org
            สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน                      www.facebook.com
            สมาคมสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-จีน                                                       -
            สมาคมการค้าท่องเที่ยวไทย - จีน                                                      -
            สมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา                                           -
           
           
Link
                     สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน
        664  ชั้น 3  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 
         โทรศัพท์ : 02-628-5378 - 9 โทรสาร :02-628-5499 
         Website: www.th-cntrade.or.th    E-mail : support@th-cntrade.or.th 


Link ที่เกี่ยวข้อง