หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

การกีฬาแห่งประเทศไทย                                             www.sat.or.th
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                                      thai.tourismthailand.org
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                                www.egat.co.th
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย                       www.mrta.co.th
การยางแห่งประเทศไทย                                              www.raot.co.th
การท่าเรือแห่งประเทศไทย                                          www.port.co.th
การรถไฟแห่งประเทศไทย                                           www.railway.co.th
การไฟฟ้านครหลวง                                                    www.mea.or.th
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                  www.pea.co.th
การประปานครหลวง (กปน.)                                        www.mwa.co.th
การประปาส่วนภูมิภาค                                               www.pwa.co.th
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย                                      www.exat.co.th
การเคหะแห่งชาติ                                                       www.nha.co.th
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                            www.ieat.go.th
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล                                       www.glo.or.th
สำนักงานธนานุเคราะห์                                                www.pawn.co.th
โรงงานยาสูบ                                                             www.thaitobacco.or.th
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต                                           www.playingcard.or.th
โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                        policeprinting.police.go.th
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                   www.ktb.co.th
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                www.baac.or.th
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย           www.exim.go.th
ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                            www.ghb.co.th
ธนาคารออมสิน                                                         www.gsb.or.th
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย    www.smebank.co.th
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย                                   www.ibank.co.th
องค์การสะพานปลา                                                   www.fishmarket.co.th
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย                  www.dpo.go.th
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ                                       www.bmta.co.th
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ                         www.nsm.or.th
องค์การสวนสัตว์                                                       www.zoothailand.org
องค์การเภสัชกรรม                                                    www.gpo.or.th
องค์การจัดการน้ำเสีย                                                www.egov.go.th
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต                                      www.oic.go.th
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้                                         www.fio.co.th
องค์การคลังสินค้า                                                     www.pwo.co.th
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย                                market-organization.or.th
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก)                                www.mof.or.th
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ์)   www.qsbg.org
สถาบันการบินพลเรือน                                                 www.catc.or.th
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย      www.most.go.th
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย                                  www.smc.or.th
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม                    www.tcg.or.th
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)                                 www.oic.go.th
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)                       airportthai.co.th
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด                       www.aerothai.co.th
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)                        www.cat.net.th
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด                                                www.bangkokdock.co.th
บริษัท ขนส่ง จำกัด                                                     home.transport.co.th
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)                                       www.mcot.net
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด                 www.suvarnabhumihotel.co.th
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด                www.thaiamadeus.com
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด                                      www.srtet.co.th
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด                                 www.thaismileair.com
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด                                         www.oic.go.th
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ( ธพส .)               www.dad.co.th
บริษัท สหโรงแรมไทยและท่องเที่ยว จำกัด                     www.sahathaihotel.com
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                                       www.pttplc.com
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)                                      www.tot.co.th

Link
                     สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน
       664  ชั้น 3  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 
         โทรศัพท์ : 02-628-5378 - 9 โทรสาร :02-628-5499 
         Website: www.th-cntrade.or.th    E-mail : support@th-cntrade.or.th 


Link ที่เกี่ยวข้อง